BLOG THỦ THUẬT

Bài viết liên Quan và các tin khác

Thủ thuật này sẽ xuất hiện 2 phần 1 là danh sách bài liên quan có hình ảnh và một đoạn trích và 1 phần nữa là danh sách bài đăng ở dưới. ngoài ra hiện ngày tháng đăng bài khi chỉ chuột vào bài đăng.

Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Các bạn vào Thiết Kế => Chỉnh sửa HTML sau đó dán đoạn Code  bên dưới lên trên thẻ </head>

<!-- Start Related posts by tranphucminh.blogspot.com -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:5px 0 0 5px;margin:0;}
#related-posts h2{margin:0 0 5px 0;background: url(http://4.bp.blogspot.com/-eoLTJ81_Sc4/TzOQguoia5I/AAAAAAAAAqw/4lYel3K3PFI/s1600/newslienquan.jpg) no-repeat scroll left 0 transparent;height: 16px;}
#related-posts a{color:black;}
#related-posts a:hover{color:black;}
#related-posts  a:hover {background-color:#d4eaf2;} 
.lienquan {background: #ddd;height:57px;float: left;padding-left: 1px;width: 145px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.3em}
.related-posts {margin: 0;padding: 0}
.related-posts ul {margin: 0;padding: 0}    
.related-posts ul li {background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xqifPunAyFI/TaJlWbZEcGI/AAAAAAAABZ0/AWsX5sEj8Co/s1600/list.png) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var relatedTitles = new Array();
var relatedTitlesNum = 0;
var relatedUrls = new Array();
var thumburl = new Array();
function related_results_labels_thumbs(json) {
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t;
try 
{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.media$thumbnail.url;}
catch (error){
s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))
{thumburl[relatedTitlesNum]=d;} else {if(typeof(defaultnoimage) !== 'undefined') thumburl[relatedTitlesNum]=defaultnoimage; else thumburl[relatedTitlesNum]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}
}
if(relatedTitles[relatedTitlesNum].length>35) relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 35)+"...";
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href;
relatedTitlesNum++;
}
}
}
}
function removeRelatedDuplicates_thumbs() {
var tmp = new Array(0);
var tmp2 = new Array(0);
var tmp3 = new Array(0);
for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
if(!contains_thumbs(tmp, relatedUrls[i])) 
{
tmp.length += 1;
tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i];
tmp2.length += 1;
tmp3.length += 1;
tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];
tmp3[tmp3.length - 1] = thumburl[i];
}
}
relatedTitles = tmp2;
relatedUrls = tmp;
thumburl=tmp3;
}
function contains_thumbs(a, e) {
for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true;
return false;
}
function printRelatedLabels_thumbs(current) {
var splitbarcolor;
if(typeof(splittercolor) !== 'undefined') splitbarcolor=splittercolor; else splitbarcolor="#d4eaf2";
for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++)
{
if((relatedUrls[i]==current)||(!relatedTitles[i]))
{
relatedUrls.splice(i,1);
relatedTitles.splice(i,1);
thumburl.splice(i,1);
i--;
}
}
var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random());
var i = 0;
if(relatedTitles.length>0) document.write('<h2>'+relatedpoststitle+'</h2>');
document.write('<div style="clear: both;"/>');
while (i < relatedTitles.length && i < 20 && i<maxresults) {
document.write('<div class="lienquan"><a style="text-decoration:none;padding:3px;float:left;"');
document.write(' href="' + relatedUrls[r] + '"><img style="width:60px;height:40px;border:1px solid #A8A8A8;padding:4px;background:#fff;margin-right:4px; float: left;" src="'+thumburl[r]+'" /><span style="color: #006633;font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: normal;text-align: justify">'+relatedTitles[r]+'</span></a></div>');
i++;
if (r < relatedTitles.length - 1) {
r++;
} else {
r = 0;
}
}
document.write('</div>');
relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);
thumburl.splice(0,thumburl.length);
relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length);
}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>
<!-- End Related posts by tranphucminh.blogspot.com -->

- Điều trỉnh height và width mình tô màu đỏ ở trên cho phù hợp với Blog của bạn nha:D
Lưu Template lại.
Bước 2: Chọn Mở rộng tiện ích mẫu và dán Code sau bên dưới dòng:

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>

hoặc

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>

Code:

<!-- Related posts by tranphucminh.blogspot.com -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> 
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=9&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=9;
var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div> 
<div style='margin-bottom:5px;clear:both'/> 
<img border='0' src='http://3.bp.blogspot.com/-yiVfzquaerE/TvRKvbCfxaI/AAAAAAAAANc/0sfbyPSDBy4/s1600/cac-tin-khac-namkna-blogspot-com-ngoctra.jpg'/>
<div class='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
</div>
<div class='clear'/>
</b:if>
<!-- Related posts by tranphucminh.blogspot.com -->

Trong đó các bạn chú ý:
- max-results=9&quot là số bài ở dạng thumbnail
- var maxresults=12 là số bài ở dạng list.

*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.