BLOG THỦ THUẬT

Nhận xét mới có avatar cho Blogger

recent comments avatar

Phiên bản Recent Comments tiếp theo với tính năng mới là hiển thị avatar. Thừa hưởng những tính năng như phiên bản trước thì trong phiên bản lần này mình cập nhật thêm một vài tính năng mới:
  1. Tự động hiển thị avatar cho nhận xét của tài khoản Blogger và avatar mặc định cho nhận xét của người không có avatar.
  2. Thêm trích đoạn nội dung của nhận xét.
  3. Tự động phân biệt nhận xét của Admin.
  4. Và nhiều tùy chọn khác chờ bạn khám phá.

Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
.rc-avatar{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;border-radius:5px;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}

Bước 2: Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Comments. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
<div id='recent-comments-avatar'>
<script type='text/javascript'>
var copyright_by_xqnb_dot_info='Recent Comments free version 2.4 by http://xqnb.net';
nc=5;
length_name=30;
length_content=150;
no_avatar='http://lh6.googleusercontent.com/-OKWz_G9ElFo/TuX_HC5zmkI/AAAAAAAAArI/4CqenpDZg54/s44/no-avatar.png';
on='on';
profile='View the profile of';
admin_style='<span style="background:#F00;color:#FFF">Admin</span>';
home_page='';
admin_uri='';
admin_avatar='';
avatar_show='yes';
var dp=['5c(3a(p,a,c,k,e,d){e=3a(c){3b(c<a?\'\':e(3f(c/a)))+((c=c%a)>35?3d.5b(c+29):c.4P(36))};3c(!\'\'.3e(/^/,3d)){3h(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[3a(e){3b d[e]}];e=3a(){3b\'\\\\w+\'};c=1};3h(c--){3c(k[c]){p=p.3e(4D 4E(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c])}}3b p}(\'O b=["\\\\I\\\\J\\\\R\\\\B\\\\M\\\\h\\\\v","\\\\M\\\\e\\\\e\\\\B\\\\1q\\\\w\\\\w","\\\\1b","\\\\q\\\\m\\\\G\\\\r","\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G","\\\\1e\\\\v\\\\A\\\\1H","\\\\q\\\\m\\\\I\\\\f\\\\Y\\\\1L\\\\G","\\\\w\\\\B\\\\w","\\\\l\\\\B\\\\k\\\\q\\\\e","\\\\x","\\\\j\\\\f\\\\B\\\\k\\\\h\\\\n\\\\f","","\\\\l\\\\J\\\\S\\\\l\\\\e\\\\j\\\\q\\\\m\\\\H","\\\\e\\\\r\\\\2y\\\\B\\\\B\\\\f\\\\j\\\\1B\\\\h\\\\l\\\\f","\\\\1j\\\\e","\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f","\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I","\\\\r\\\\B\\\\f\\\\m\\\\2z\\\\f\\\\h\\\\j\\\\n\\\\M\\\\1j\\\\e\\\\r\\\\e\\\\h\\\\k\\\\1J\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l","\\\\J\\\\j\\\\q","\\\\h\\\\J\\\\e\\\\M\\\\r\\\\j","\\\\l\\\\j\\\\n","\\\\H\\\\I\\\\1j\\\\q\\\\v\\\\h\\\\H\\\\f","\\\\f\\\\m\\\\e\\\\j\\\\R","\\\\k\\\\f\\\\m\\\\H\\\\e\\\\M","\\\\k\\\\q\\\\m\\\\Z","\\\\w","\\\\e\\\\M\\\\j\\\\1j\\\\q\\\\m\\\\K\\\\j\\\\f\\\\B\\\\k\\\\R\\\\K\\\\e\\\\r","\\\\n\\\\r\\\\m\\\\e\\\\f\\\\m\\\\e","\\\\l\\\\J\\\\v\\\\v\\\\h\\\\j\\\\R","\\\\U\\\\1p\\\\2B\\\\2x\\\\2w\\\\1i\\\\1y","\\\\k\\\\h\\\\l\\\\e\\\\1G\\\\m\\\\I\\\\f\\\\Y\\\\1L\\\\G","\\\\U\\\\1p\\\\1s\\\\1K\\\\1K\\\\1y","\\\\m\\\\h\\\\v\\\\f","\\\\D\\\\h\\\\x\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\j\\\\f\\\\k\\\\A\\\\s\\\\m\\\\r\\\\G\\\\r\\\\k\\\\k\\\\r\\\\1r\\\\s\\\\x\\\\e\\\\h\\\\j\\\\H\\\\f\\\\e\\\\A\\\\s\\\\1n\\\\S\\\\k\\\\h\\\\m\\\\Z\\\\s\\\\x\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\F","\\\\D\\\\w\\\\h\\\\F","\\\\M\\\\e\\\\e\\\\B\\\\1q\\\\w\\\\w\\\\q\\\\v\\\\H\\\\1s\\\\1b\\\\S\\\\k\\\\r\\\\H\\\\S\\\\k\\\\r\\\\H\\\\1b\\\\n\\\\r\\\\v\\\\w\\\\q\\\\v\\\\H\\\\w\\\\S\\\\k\\\\h\\\\m\\\\Z\\\\1b\\\\H\\\\q\\\\G","\\\\m\\\\r\\\\x\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j","\\\\D\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\x\\\\e\\\\R\\\\B\\\\f\\\\A\\\\s\\\\e\\\\f\\\\Y\\\\e\\\\w\\\\1m\\\\h\\\\L\\\\h\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\s\\\\F\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1i\\\\2t\\\\2u\\\\1y\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\1r\\\\j\\\\q\\\\e\\\\f","\\\\D\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\x\\\\e\\\\R\\\\B\\\\f\\\\A\\\\s\\\\e\\\\f\\\\Y\\\\e\\\\w\\\\1m\\\\h\\\\L\\\\h\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\s\\\\x\\\\l\\\\j\\\\n\\\\A\\\\s","\\\\w\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I\\\\l\\\\w","\\\\w\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\w\\\\I\\\\f\\\\G\\\\h\\\\J\\\\k\\\\e\\\\1e\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\1m\\\\l\\\\r\\\\m\\\\K\\\\q\\\\m\\\\K\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\U\\\\v\\\\h\\\\Y\\\\K\\\\j\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l\\\\A\\\\1H\\\\U\\\\n\\\\h\\\\k\\\\k\\\\S\\\\h\\\\n\\\\Z\\\\A\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1i\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\1J\\\\f\\\\n\\\\f\\\\m\\\\e\\\\x\\\\1B\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\x\\\\G\\\\j\\\\f\\\\f\\\\x\\\\L\\\\f\\\\j\\\\l\\\\q\\\\r\\\\m\\\\x\\\\1i\\\\1b\\\\2D\\\\x\\\\S\\\\R\\\\x","\\\\w\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I\\\\l\\\\w\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\w\\\\I\\\\f\\\\G\\\\h\\\\J\\\\k\\\\e\\\\1e\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\1m\\\\l\\\\r\\\\m\\\\K\\\\q\\\\m\\\\K\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\U\\\\v\\\\h\\\\Y\\\\K\\\\j\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l\\\\A","\\\\U\\\\n\\\\h\\\\k\\\\k\\\\S\\\\h\\\\n\\\\Z\\\\A\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1s\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\D\\\\J\\\\k\\\\F","\\\\1B\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\x\\\\r\\\\m\\\\x","\\\\1q\\\\x","\\\\1p\\\\n","\\\\U\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\1I\\\\h\\\\H\\\\f\\\\A","\\\\1e\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\1I\\\\h\\\\H\\\\f\\\\A","\\\\D\\\\k\\\\q\\\\F","\\\\R\\\\f\\\\l","\\\\D\\\\q\\\\v\\\\H\\\\x\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\n\\\\k\\\\h\\\\l\\\\l\\\\A\\\\s\\\\j\\\\n\\\\K\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\s\\\\x\\\\l\\\\j\\\\n\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\w\\\\F","\\\\x\\\\D\\\\h\\\\x\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\j\\\\f\\\\k\\\\A\\\\s\\\\m\\\\r\\\\G\\\\r\\\\k\\\\k\\\\r\\\\1r\\\\s\\\\x\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f\\\\A\\\\s","\\\\D\\\\w\\\\h\\\\F\\\\D\\\\I\\\\q\\\\L\\\\x\\\\n\\\\k\\\\h\\\\l\\\\l\\\\A\\\\s\\\\n\\\\k\\\\f\\\\h\\\\j\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\I\\\\q\\\\L\\\\F\\\\D\\\\w\\\\k\\\\q\\\\F","\\\\D\\\\w\\\\J\\\\k\\\\F","\\\\q\\\\m\\\\m\\\\f\\\\j\\\\2c\\\\1Z\\\\2a\\\\2b","\\\\j\\\\f\\\\n\\\\f\\\\m\\\\e\\\\K\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\K\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j","\\\\H\\\\f\\\\e\\\\2l\\\\k\\\\f\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\2j\\\\R\\\\1G\\\\I"];1o=0;u=0;X=[];d=[];p=[];W=[];1l=[];1x=[];t=[];a=[];V=[];1k=[];1c=[];1u=[];1w=[];1g=[];1V=b[0];1X=b[1];1W=b[2];1S=b[3];1O=2Z[b[4]];y=1O[b[6]](b[5]);1z 2X(1t){E(d[u][b[6]](b[7])!=-1){W[u]=1;i=d[u][b[8]](b[7]);i=i[1];i=i[b[10]](/-/g,b[9]);i=i[b[10]](/.2Y/,b[11]);1N=i[b[12]](0,1);1M=i[b[12]](1);i=1N[b[13]]()+1M;t[u]=i}N{o=1t[b[16]][b[15]][b[14]];t[u]=o;1P=1t[b[16]][b[17]][b[14]];i=2R((1P-1)/2Q)+1;W[u]=i};u++};1z 2S(T){1o=T[b[16]][b[17]][b[14]];1x=T[b[16]][b[15]][b[14]];E(b[18]1f T[b[16]][b[19]][0]){1u=T[b[16]][b[19]][0][b[18]][b[14]]};1w=T[b[16]][b[19]][0][b[21]][b[20]];1R(g=0;(g<1C)&&(g<1o);g++){c=T[b[16]][b[22]][g];E(g==T[b[16]][b[22]][b[23]]){2W};X=c[b[24]][0][b[4]];X=X[b[8]](b[25]);1Y=X[5];1F=X[8];O 1E=c[b[26]][b[4]];d[g]=1E;E(y!=-1){d[g]=d[g]+b[5]};p[g]=1F;E(b[27]1f c){O C=c[b[27]][b[14]]}N{E(b[28]1f c){O C=c[b[28]][b[14]]}N{O C=b[29]}};C=C[b[10]](/<2U \\\\/>/g,b[9]);C=C[b[10]](/@<a.*?a>/g,b[11]);C=C[b[10]](/<[^>]*>/g,b[11]);E(C[b[23]]<1Q){1l[g]=C}N{C=C[b[12]](0,1Q);O 1h=C[b[30]](b[9]);C=C[b[12]](0,1h);1l[g]=C+b[31]};Q=c[b[19]][0][b[32]][b[14]];E(Q[b[23]]<1D){a[g]=Q}N{Q=Q[b[12]](0,1D);O 1h=Q[b[30]](b[11]);Q=Q[b[12]](0,1h);a[g]=Q+b[31]};E(b[18]1f c[b[19]][0]){1c[g]=c[b[19]][0][b[18]][b[14]];1g[g]=b[33]+1c[g]+b[34]+2V+b[9]+a[g]+b[35]+a[g]+b[36]}N{1g[g]=a[g]};E(c[b[19]][0][b[21]][b[20]]==b[37]){V[g]=2T;1k[g]=b[38]}N{V[g]=c[b[19]][0][b[21]][b[20]];1k[g]=a[g]};E(d[g][b[6]](b[7])!=-1){1d[b[1A]](b[39])}N{1d[b[1A]](b[1T]+1U+b[2O]+1Y+b[2k])}}};E(2i==b[2P]+1X+1V+1W+1S){1d[b[1A]](b[1T]+1U+b[2h]+1C+b[2o])};1z 2n(){O P=b[11];P+=b[2p];1R(z=0;(z<1C)&&(z<1o);z++){t[z]=t[z][b[10]](b[2f]+1x+b[2e],b[11]);O 1a=b[11];E(W[z]==1){1a=b[1v]}N{E(y!=-1){1a=b[2g]+W[z]+b[1v]}N{1a=b[2d]+W[z]+b[1v]}};P+=b[2m];E(2q==b[2H]){P+=b[2G]+1k[z]+b[2F]+V[z]+b[2E]};P+=1g[z];E(((1c[z]==1u)&&(V[z]==1w))||((1c[z]==2I)&&(V[z]==2J))){P+=b[9]+2N};P+=b[9]+2M+b[2L]+d[z]+1a+p[z]+b[2K]+1l[z]+b[35]+t[z]+b[2C]};P+=b[2v];1d[b[2r]](b[2s])[b[2A]]=P};\',3g,4a,\'|||||||||||3Z|||4b|4c||4e||4d|3Y|3X|3S|3R|||3Q|3T|3U|||3W|3V|4f|||4g|4r|4q|4s|3c|4t|4v|4u|4p|4o|4j|4i|4x|4h|4k|4l|3P|4m|4w|3L|3s|3r|3u|3w|3v|3q|||||||||||3p|3k|3j|3i|3l|3m|3n|3y|3J|3I|3N|3M|3G|3B|3A|3z|3C|3D|3E|3O|3F|50|3H|3K|3x|3a|40|3o|3t|4n|4V|5r|5q|5s|5t|5v|5u|5p|5o|5j|5i|5h|5x|5k|5l|41|5n|5m|5w|5A|5F|5E|||||||||||5C|5y|5z|52|49|48|51|45|5D|5B|43|5f|53|4J|46|47|4I|4H|4K|4L|4N|4M|4G|4F|4A|4z|3g|4y|4B|4C|57|56|55|54|5g|4O|59|58|5a|4Z|42|44|5e|3f|5d|4Y|4X|4S|4R|4Q|4T|4U||||||||||\'.4W(\'|\'),0,{}))',"|","split","||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||function|return|if|String|replace|parseInt|62|while|document|ur|x2E|x3F|in|pr|x43|_0x1ce6xa|x6B|im|x26|nc|pn|x78|lk|x3B|_0x1ce6x7|x23|tt|x5F|x3A|x77|x31|ura|x6A|ima|x24|x32|tb|_0x1ce6x4|j2|alt|_0x1ce6x2|a2|x69|x63|x6E|x6F|x22|x2F|x6D|x73|x6C|_0x7fe5|||||||||||196|x74|x65|x72|x61|x20|x3D|else|x76|x2D|var|_0x1ce6x9|x79|length_name|x75|x64|_0x1ce6x6|x70|x3C|x3E|x67|x66|x62|x68|x38|x53|x55|60|x34|new|RegExp|x35|x39|64|avatar_show|rc_avatar|63|x28|61|x29|admin_avatar|toString|rc_avatar2|break|profile|html|location|_0x1ce6x5|split|br|no_avatar|admin_style|||||||||||on|fromCharCode|eval|rc_avatar1|200|x45|admin_uri|num|a3|str1|for|inf|ad|home_page|str2|x4F|x49|cid|x30|x50|x33|x52|dot|length_content|x4C|x48|loc|x42|x4D|copyright_by_duypham_dot_info|x54|pid","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,352,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
</div>

Thay 5 bằng số nhận xét bạn muốn hiển thị, 30 là số ký tự tối đa tên người nhận xét được hiển thị, 150 là số ký tự tối đa trích đoạn nội dung của nhận xét. Nếu không muốn hiển thị avatar hãy thay yes thành ký tự bất kỳ khác.

home_page là biến có giá trị là địa chỉ blog bạn cần hiển thị Recent Comments. Trường hợp tài khoản Blogger của Admin không phải là tài khoản khởi tạo blog thì để hiển thị phân biệt nhận xét của Admin bạn thêm giá trị là địa chỉ Profile Blogger của Admin cho biếnadmin_uri và giá trị là địa chỉ avatar của Admin cho biến admin_avatar.

Cập nhật phiên bản 2.3 sửa lỗi không hiển thị khi mở nhận xét ở kiểu trangstatic_page.

Cập nhật phiên bản 2.4 sửa lỗi không hiển thị khi nhận xét bị xóa nội dung.
*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.